Cèdules d’habitabilitat

El passat 3 de novembre de 2012, va entrar en vigor el nou Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta als serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

La cèdula s’anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació. Consulta la normativa aplicable a les cèdules de primera ocupació a aquí.

La cèdula és de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. Consulta la normativa aplicable a les cèdules de segona ocupació a aquí.

OFITÈCNIC edificació pot demanar la cèdula de forma telemàtica en les tres modalitats existents:

  • Per habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984, sense cèdula d’habitabilitat anterior. Aportarà el certificat d’habitabilitat signat, a més d’una declaració responsable que acrediti l’antiguitat.
  • Per habitatges construïts entre l’11 d’agost de 1984 i el 3 de novembre de 2012, sense cèdula d’habitabilitat anterior. Aportarà el certificat d’idoneïtat signat, a més d’un únic document en PDF amb la declaració responsable d’antiguitat de l’habitatge o bé d’altres documents per acreditar-ne l’antiguitat.
  • Per habitatges que ja han tingut una cèdula d’habitabilitat o una qualificació definitiva d’habitatges protegits anterior. No haurà d’aportar cap documentació complementària perquè només caldrà que disposi del número de cèdula anterior o el número d’expedient de protecció oficial.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

  • Adreça de l’habitatge
  • Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Estances i els espais que componen l’habitatge en el moment de la seva emissió
  • Llindar màxim d’ocupació
  • Identificació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

2 a bo

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

Vigència i obligatorietat de la cèdula d’habitabilitat

Habitatges de nova construcció : 25 anys.
Cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació : 15 anys.