INFORMES , DICTÀMENS I CERTIFICATS

  • Valoracions i taxacions immobiliàries.
  • Certificats d’obra existent.
  • Certificats d’ús.
  • Informe per a la transmissió d’habitatge usat.
  • Informes de divisió horitzonal.
  • Informes de l’estat de l’edifici.
  • Informes pericials.
  • Aixecaments planimètrics de terrenys, solars o edificis.
  • Informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat.
Anuncios