EDIFICACIÓ D’OBRA NOVA

PROJECTES D’OBRA NOVA

 • Projectes tècnics.
 • Estudi de seguretat i salut i estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Pla de seguretat i salut.
 • Control de qualitat dels materials.
 • Projectes d’instal·lacions de bastides.

GESTIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

 • Direcció d’obra i/o direcció d’execució de l’obra.
 • Coordinació de seguretat i salut a l’obra.
 • Petició o comparació de pressupostos.
 • Contractació d’empreses i industrials.
 • Gestions administratives a realitzar abans de les obres.
 • Planificació i organització de l’obra.
 • Planificació econòmica de l’obra.
 • Control econòmic de l’obra i liquidació.
 • Recepció de les obres.
 • Gestions administratives a realitzar al final de les obres.

INFORMES , DICTÀMENS I CERTIFICATS

 • Valoracions i taxacions immobiliàries.
 • Certificats d’obra existent.
 • Certificats d’ús.
 • Informe per a la transmissió d’habitatge usat.
 • Informes de divisió horitzonal.
 • Informes de l’estat de l’edifici.
 • Informes pericials.
 • Aixecaments planimètrics de terrenys, solars o edificis.
 • Informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat.

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A ADMINISTRACIONS

 • Certificat d’habitabilitat (CH).
 • Gestió per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat d’edifici usat.
 • Informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE).
 • Gestió per l’obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici.
 • Certificat d’eficiència energètica (CEE).
 • Gestió per a l’obtenció de l’etiqueta energètica d’edifici existent o part del mateix.
 • Tramitació i gestió de subvencions oficials.

GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS

 • Instal·lació d’ascensor en edificis existents.
 • Llicències d’obres.
 • Llicències d’activitats.
 • Canvi d’ús.
 • Gestió administrativa del manteniment.

MANTENIMENT D’EDIFICIS EXISTENTS

DOCUMENTACIÓ DE MANTENIMENT

 • Elaboració del llibre de l’edifici.
 • Redacció del programa de rehabilitació.
 • Redacció del pla de manteniment

GESTIÓ DE MANTENIMENT

 • Control i seguiment del pla de manteniment.
 • Gestió dels treballs de manteniment i reparacions.
 • Petició i comparació de pressupostos.
 • Contractació d’empreses industrials.
 • Planificació i organització del manteniment preventiu.
 • Planificació econòmica del manteniment preventiu.
 • Control econòmic del manteniment preventiu i corrector.
 • Coordinació tècnica dels agents que intervenen. Assessorament.

OBRES DE REFORMA, REHABILITACIÓ O D’AMPLIACIÓ

PROJECTES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE LES OBRES.

 • Projectes / documentació tècnica d’obres: ampliació, modificació, reforma, rehabilitació.
 • Projectes /documentació tècnica de llicències d’activitats.
 • Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Projectes d’instal·lacions de bastides.

GESTIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU.

 • Direcció d’obra i/o direcció d’execució de l’obra.
 • Coordinació de seguretat i salut a l’obra.
 • Petició i comparació de pressupostos.
 • Contractació d’empreses i industrials.
 • Gestions administratives a realitzar abans de les obres.
 • Planificació i organització de l’obra.
 • Planificació econòmica de l’obra.
 • Control econòmic de l’obra i liquidació.
 • Recepció de les obres.
 • Gestions administratives a realitzar al final de les obres.

 

Informe d’Inspeció Tècnica D’Edificis – IITE

El 26 de febrer de 2011 entra en vigor el Decret 187/2010 sobre les Inspeccions Tècniques dels Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots les edificis d’habitatges plurifamiliars.

El 27 de maig de 2015 entra en vigor el nou Decret 66/2015  per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. Queda derogat l’anterior Decret 187/2010.

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per OFITÈCNIC edificació i que dóna lloc al corresponent informe sobre l’estat de l’edifici (IITE).

L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE),  descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns que s’indiquen a l’informe,  i la seva qualificació. Tambè conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessiblitat de l’edifici.

Quan i quins edificis han de fer la IITE ?

Els edificis que han de fer la IITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.

Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges IITE, abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents:

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

 

Antiguitat edifici

Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971

Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 

Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

 

Antiguitat edifici

Termini per passar la inspecció ITE

Anteriors a 1900

Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930

Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975

Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici

Una vegada OFITÈCNIC edificació, ha elaborat l’informe tècnic sol·licita a l’Administració l’emissió del Certificat d’aptitud de l’edifici.

 

Quadre vigències del Certificat d’Aptitud:

 

Qualificacions de les deficiències(article 9)

Emissió Certificat d’Aptitud(article 12)

Obligacions de la Propietat (article 10)

Vigència Certificat d’aptitud

(article 14)

Sense defectes

Apte

10 anys

Lleus

Apte

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 12 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

10 anys

(Les obres de manteniment quedaran integrades en el programa de rehabilitació )

Importants

Apte provisional

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 12 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

6 anys, amb caràcter provisional

Cal fer cada 24 mesos una revisióper comprovar que no han empitjorat les condicions o ja s’han fet les obres de reparació.

Si aquestes empitjoren (greu o molt greu), el certificat perd la seva vigència, caldrà fer les obres i un nou ITE

Greus *

Apte cautelarment

(amb mesures cautelars executades)

Si aquestes mesures cautelars no s’executen es denegarà el certificat d’aptitud i caldrà fer un nou ITE

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 6 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

3 anys, amb caràcter cautelar

Cal fer cada 12 mesos una revisióper comprovar que no han empitjorat les condicions o ja s’han fet les obres de reparació.

Si aquestes empitjoren el certificat perd la seva vigència, caldrà fer les obres i un nou ITE.

Molt greus *

* En els casos de deficiències qualificades com a greus o molt greus, OFITÈCNIC edificació ha de comunicar, de manera inmediata,  tant a la propietat com a l’ajuntament del municipi on es trobi l’edifici, la situació de risc inminent, i en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents i el termini orientatiu per esmenar les deficiències.

 

Programa de rehabilitació

La propietat d’un immoble sotmès a la inspecció tècnica d’edifici, en el que s’hagi observat l’existència de deficiències, està obligat a:

 • Aprovar un Programa de Rehabilitació.
 • Constituir un fons de reserva específic per a respondre de les despeses que es derivin de l’execució de les obres.
 • Promoure l’execució de les obres de rehabilitació.

 

DSC09637

Fent una inspecció tècnica de l’edifici.

Certificació Energètica dels Edificis – CEE

L’1 de juny de 2013 entre en vigor el Reial Decret 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Aquest Reial Decret diferencia entre:

 • Certificació energètica d’edificis d’obra nova.
 • Certificació energètica d’edificis existents.

 

OFITÈCNIC edificació pot emetre el certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de la part del mateix, on qualifica l’eficiència energètica de l’immoble. Aquesta qualificació es fa visible mitjançant l’etiqueta de certificació energètica.

Tipus de certificats

El Reial Decret conté tres tipus de certificats:

 • Certificat d’eficiència energètica del projecte: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació com a resultat del procés de certificació, que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica del projecte d’execució.
 • Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació, pel qual es verifica la conformitat de les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica obtinguda pel projecte d’execució amb la de l’edifici acabat.
 • Certificat d’eficiència energètica d’edifici existent: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica d’un edifici existent o part del mateix.

Caducitat del certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo. De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

 

Edificis amb l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica

 

Serà aplicable a:

 • Els edificis de nova construcció.
 •  Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 •  Els edificis o parts d’edificis existents en els què, una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

 

Queden exclosos:

 •  Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.
 • Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 • Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
 • Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
 • Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
 •  Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

Obligatorietat per l’obtenció del certificat d’eficiència energètica

 

 Àmbit  
 Nova construcció  1 de novembre de 2007
 Grans Rehabilitacions  1 de novembre de 2007
 Vendes i lloguers  1 de juny de 2013
 Edificis públics > 500 m2  1 de juny de 2013
 Edificis públics entre 500 i 250 m2  9 de juliol de 2015
 Edificis públics llogats >250 m2  31 de desembre de 2015
 * Edificis privats freqüentats pel públic  > 500 m2  1 de juny de 2013

 

 * Tots els edificis o unitats d’edificis de titularitat privada que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 500 m², exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en lloc destacat i ben visible pel públic, quan els sigui exigible la seva obtenció.

 

Obligació de presentació del certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica o una còpia d’aquest s’haurà de mostrar al comprador o nou arrendatari potencial i es lliurarà al comprador o nou arrendatari, quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d’aquests.

La presentació o posada a la disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir d’1 de juny de 2013.

etiqueta

Certificat d’eficiència energètica.

 

Cèdules d’habitabilitat

El passat 3 de novembre de 2012, va entrar en vigor el nou Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta als serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

La cèdula s’anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació. Consulta la normativa aplicable a les cèdules de primera ocupació a aquí.

La cèdula és de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. Consulta la normativa aplicable a les cèdules de segona ocupació a aquí.

OFITÈCNIC edificació pot demanar la cèdula de forma telemàtica en les tres modalitats existents:

 • Per habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984, sense cèdula d’habitabilitat anterior. Aportarà el certificat d’habitabilitat signat, a més d’una declaració responsable que acrediti l’antiguitat.
 • Per habitatges construïts entre l’11 d’agost de 1984 i el 3 de novembre de 2012, sense cèdula d’habitabilitat anterior. Aportarà el certificat d’idoneïtat signat, a més d’un únic document en PDF amb la declaració responsable d’antiguitat de l’habitatge o bé d’altres documents per acreditar-ne l’antiguitat.
 • Per habitatges que ja han tingut una cèdula d’habitabilitat o una qualificació definitiva d’habitatges protegits anterior. No haurà d’aportar cap documentació complementària perquè només caldrà que disposi del número de cèdula anterior o el número d’expedient de protecció oficial.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

 • Adreça de l’habitatge
 • Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Estances i els espais que componen l’habitatge en el moment de la seva emissió
 • Llindar màxim d’ocupació
 • Identificació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

2 a bo

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

Vigència i obligatorietat de la cèdula d’habitabilitat

Habitatges de nova construcció : 25 anys.
Cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació : 15 anys.