Formulari de contacte

Quina vigència té un certificat energètic?

Disposo d’un habitatge que vull llogar, quins documents necessito?

Tinc una casa amb diversos pisos que vull vendre individualment, però registralment són una única entitat registral. Com ho puc fer per legarlitzar-los?

Sóc el president d’una comunitat de veïns, on s’han de dur a terme una sèrie d’obres de reparació a la façana i a la coberta. Quins documents són necessaris per sol·licitar la llicència d’obres? Quines solucions s’han d’adoptar? Quines mesures de seguretat cal tenir presents?

Altres qüestions…

Si tens qualsevol dubte sobre el què has de fer o estàs interessat en adquirir un pressupost dels serveis que ofereix OFITÈCNIC edificació, clica al següent enllaç i envia les teves dades de contacte. En breu, es posarà en contacte amb tu oferint-te la millor solució.

 

Anuncios

Informe d’Inspeció Tècnica D’Edificis – IITE

El 26 de febrer de 2011 entra en vigor el Decret 187/2010 sobre les Inspeccions Tècniques dels Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots les edificis d’habitatges plurifamiliars.

El 27 de maig de 2015 entra en vigor el nou Decret 66/2015  per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. Queda derogat l’anterior Decret 187/2010.

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per OFITÈCNIC edificació i que dóna lloc al corresponent informe sobre l’estat de l’edifici (IITE).

L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (IITE),  descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns que s’indiquen a l’informe,  i la seva qualificació. Tambè conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessiblitat de l’edifici.

Quan i quins edificis han de fer la IITE ?

Els edificis que han de fer la IITE són els edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l’ús d’habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No és d’aplicació als edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a inspecció tècnica abans dels 45 anys d’antiguitat, prenent com a data per determinar-ne l’antiguitat la que consta en el cadastre. Per al cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos d’acord amb el dret.

Per acreditar el compliment d’aquesta obligació cal presentar a l’Administració l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges IITE, abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, amb les excepcions següents:

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica de l’edifici:

 

Antiguitat edifici

Termini per passar la inspecció ITE

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2015

Entre 1961 i 1971

Fins al 31 de desembre de 2016

A partir de 1971

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 

Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

 

Antiguitat edifici

Termini per passar la inspecció ITE

Anteriors a 1900

Fins al 31 de desembre de 2016

Entre 1901 i 1930

Fins al 31 de desembre de 2017

Entre 1931 i 1950

Fins al 31 de desembre de 2018

Entre 1951 i 1960

Fins al 31 de desembre de 2019

Entre 1961 i 1975

Fins al 31 de desembre de 2020

A partir de 1975

L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici

Una vegada OFITÈCNIC edificació, ha elaborat l’informe tècnic sol·licita a l’Administració l’emissió del Certificat d’aptitud de l’edifici.

 

Quadre vigències del Certificat d’Aptitud:

 

Qualificacions de les deficiències(article 9)

Emissió Certificat d’Aptitud(article 12)

Obligacions de la Propietat (article 10)

Vigència Certificat d’aptitud

(article 14)

Sense defectes

Apte

10 anys

Lleus

Apte

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 12 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

10 anys

(Les obres de manteniment quedaran integrades en el programa de rehabilitació )

Importants

Apte provisional

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 12 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

6 anys, amb caràcter provisional

Cal fer cada 24 mesos una revisióper comprovar que no han empitjorat les condicions o ja s’han fet les obres de reparació.

Si aquestes empitjoren (greu o molt greu), el certificat perd la seva vigència, caldrà fer les obres i un nou ITE

Greus *

Apte cautelarment

(amb mesures cautelars executades)

Si aquestes mesures cautelars no s’executen es denegarà el certificat d’aptitud i caldrà fer un nou ITE

Aprovar un programa de rehabilitació en un termini màxim de 6 mesos (supervisió per part del tècnic), establint un fons de reserva per procedir a les reparacions que especifiqui el programa

3 anys, amb caràcter cautelar

Cal fer cada 12 mesos una revisióper comprovar que no han empitjorat les condicions o ja s’han fet les obres de reparació.

Si aquestes empitjoren el certificat perd la seva vigència, caldrà fer les obres i un nou ITE.

Molt greus *

* En els casos de deficiències qualificades com a greus o molt greus, OFITÈCNIC edificació ha de comunicar, de manera inmediata,  tant a la propietat com a l’ajuntament del municipi on es trobi l’edifici, la situació de risc inminent, i en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents i el termini orientatiu per esmenar les deficiències.

 

Programa de rehabilitació

La propietat d’un immoble sotmès a la inspecció tècnica d’edifici, en el que s’hagi observat l’existència de deficiències, està obligat a:

  • Aprovar un Programa de Rehabilitació.
  • Constituir un fons de reserva específic per a respondre de les despeses que es derivin de l’execució de les obres.
  • Promoure l’execució de les obres de rehabilitació.

 

DSC09637

Fent una inspecció tècnica de l’edifici.