Certificació Energètica dels Edificis – CEE

L’1 de juny de 2013 entre en vigor el Reial Decret 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Aquest Reial Decret diferencia entre:

 • Certificació energètica d’edificis d’obra nova.
 • Certificació energètica d’edificis existents.

 

OFITÈCNIC edificació pot emetre el certificat d’eficiència energètica de l’edifici o de la part del mateix, on qualifica l’eficiència energètica de l’immoble. Aquesta qualificació es fa visible mitjançant l’etiqueta de certificació energètica.

Tipus de certificats

El Reial Decret conté tres tipus de certificats:

 • Certificat d’eficiència energètica del projecte: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació com a resultat del procés de certificació, que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica del projecte d’execució.
 • Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació, pel qual es verifica la conformitat de les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica obtinguda pel projecte d’execució amb la de l’edifici acabat.
 • Certificat d’eficiència energètica d’edifici existent: documentació subscrita per OFITÈCNIC edificació que conté informació sobre les característiques energètiques i la qualificació d’eficiència energètica d’un edifici existent o part del mateix.

Caducitat del certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys. Passat aquest termini, caldrà renovar-lo. De tota manera, el certificat es podrà renovar voluntàriament si hi ha variacions en aspectes que afectin la seva eficiència energètica i per tant puguin modificar la seva qualificació energètica i el seu certificat.

 

Edificis amb l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica

 

Serà aplicable a:

 • Els edificis de nova construcció.
 •  Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
 •  Els edificis o parts d’edificis existents en els què, una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

 

Queden exclosos:

 •  Edificis i monuments protegits oficialment per formar part d’un entorn declarat o pel seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment de les exigències del Decret pogués alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte.
 • Edificis o unitats d’edificis utilitzats exclusivament com a llocs de culte i per a activitats religioses.
 • Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
 • Edificis industrials i agrícoles, a la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
 • Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².
 • Edificis que es comprin per a reformes importants o per al seu enderroc.
 •  Edificis o parts d’edificis existents d’habitatges amb un ús inferior a quatre mesos en un any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior al 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot l’any.

Obligatorietat per l’obtenció del certificat d’eficiència energètica

 

 Àmbit  
 Nova construcció  1 de novembre de 2007
 Grans Rehabilitacions  1 de novembre de 2007
 Vendes i lloguers  1 de juny de 2013
 Edificis públics > 500 m2  1 de juny de 2013
 Edificis públics entre 500 i 250 m2  9 de juliol de 2015
 Edificis públics llogats >250 m2  31 de desembre de 2015
 * Edificis privats freqüentats pel públic  > 500 m2  1 de juny de 2013

 

 * Tots els edificis o unitats d’edificis de titularitat privada que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 500 m², exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en lloc destacat i ben visible pel públic, quan els sigui exigible la seva obtenció.

 

Obligació de presentació del certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica o una còpia d’aquest s’haurà de mostrar al comprador o nou arrendatari potencial i es lliurarà al comprador o nou arrendatari, quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d’aquests.

La presentació o posada a la disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir d’1 de juny de 2013.

etiqueta

Certificat d’eficiència energètica.

 

Anuncios

Ofitècnic edificació

OFITÈCNIC edificació és una oficina tècnica especialitzada en la gestió del procés constructiu i en la realització de projectes i documents tècnics tant d’edificis de nova planta com d’edificis existents o de part dels mateixos; fent-se càrrec de la inspecció, diagnosi, rehabilitació, conservació i/o manteniment d’aquests últims.

A més, s’ocupa d’elaborar informes, dictàmens, certificats tècnics, taxacions i valoracions immobiliàries; i es dedica a gestionar i tramitar documents administratius per l’obtenció de Cèdules d’Habitabilitat, Etiquetes d’Eficiència Energètica, Certificats d’Aptitud dels Edificis i Llicències d’Activitats, entre altres.

Tot i que pot treballar arreu del territori, la zona principal d’actuació es centra a la Catalunya Central.

FOTO CARNET

Des del 2003, està dirigida per Daniel Reyes i Rodríguez, arquitecte tècnic, col·legiat núm. 10737 al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Cèdules d’habitabilitat

El passat 3 de novembre de 2012, va entrar en vigor el nou Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta als serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

La cèdula s’anomena de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció, concepte que inclou la gran rehabilitació. Consulta la normativa aplicable a les cèdules de primera ocupació a aquí.

La cèdula és de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents. Consulta la normativa aplicable a les cèdules de segona ocupació a aquí.

OFITÈCNIC edificació pot demanar la cèdula de forma telemàtica en les tres modalitats existents:

 • Per habitatges construïts abans de l’11 d’agost de 1984, sense cèdula d’habitabilitat anterior. Aportarà el certificat d’habitabilitat signat, a més d’una declaració responsable que acrediti l’antiguitat.
 • Per habitatges construïts entre l’11 d’agost de 1984 i el 3 de novembre de 2012, sense cèdula d’habitabilitat anterior. Aportarà el certificat d’idoneïtat signat, a més d’un únic document en PDF amb la declaració responsable d’antiguitat de l’habitatge o bé d’altres documents per acreditar-ne l’antiguitat.
 • Per habitatges que ja han tingut una cèdula d’habitabilitat o una qualificació definitiva d’habitatges protegits anterior. No haurà d’aportar cap documentació complementària perquè només caldrà que disposi del número de cèdula anterior o el número d’expedient de protecció oficial.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

 • Adreça de l’habitatge
 • Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Estances i els espais que componen l’habitatge en el moment de la seva emissió
 • Llindar màxim d’ocupació
 • Identificació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat.

A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat de l’habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

2 a bo

Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

Vigència i obligatorietat de la cèdula d’habitabilitat

Habitatges de nova construcció : 25 anys.
Cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació : 15 anys.