EDIFICACIÓ D’OBRA NOVA

PROJECTES D’OBRA NOVA

 • Projectes tècnics.
 • Estudi de seguretat i salut i estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Pla de seguretat i salut.
 • Control de qualitat dels materials.
 • Projectes d’instal·lacions de bastides.

GESTIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

 • Direcció d’obra i/o direcció d’execució de l’obra.
 • Coordinació de seguretat i salut a l’obra.
 • Petició o comparació de pressupostos.
 • Contractació d’empreses i industrials.
 • Gestions administratives a realitzar abans de les obres.
 • Planificació i organització de l’obra.
 • Planificació econòmica de l’obra.
 • Control econòmic de l’obra i liquidació.
 • Recepció de les obres.
 • Gestions administratives a realitzar al final de les obres.

INFORMES , DICTÀMENS I CERTIFICATS

 • Valoracions i taxacions immobiliàries.
 • Certificats d’obra existent.
 • Certificats d’ús.
 • Informe per a la transmissió d’habitatge usat.
 • Informes de divisió horitzonal.
 • Informes de l’estat de l’edifici.
 • Informes pericials.
 • Aixecaments planimètrics de terrenys, solars o edificis.
 • Informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat.

DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A ADMINISTRACIONS

 • Certificat d’habitabilitat (CH).
 • Gestió per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat d’edifici usat.
 • Informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE).
 • Gestió per l’obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici.
 • Certificat d’eficiència energètica (CEE).
 • Gestió per a l’obtenció de l’etiqueta energètica d’edifici existent o part del mateix.
 • Tramitació i gestió de subvencions oficials.

GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS

 • Instal·lació d’ascensor en edificis existents.
 • Llicències d’obres.
 • Llicències d’activitats.
 • Canvi d’ús.
 • Gestió administrativa del manteniment.